آوانما

آوانویس دوست خوش ذوق ناشنوایان
تبدیل صوت به متن برنامه‌های پرطرفدار تلویزیون